Terms and conditions

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

 

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:


– Eat & Train:
Geregistreerde naam van het bedrijf, gevestigd op Groen van Prinstererstraat 42-3, vertegenwoordigd door eigenaresse Laura Bleeker


– Wederpartij:
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon in opdracht van wie Eat & Train producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Eat & Train een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Eat & Train een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn


– Praktijkadres:
De locatie waar Eat & Train haar praktijk voert.


– Gewichtsconsulent/Personal Trainer/Coach/Personal Trainer/Coach:
Laura Bleeker, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) en het European Register of Exercise Professionals (EREPS)

 

Artikel 2: Algemeen

– Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eat & Train en Wederpartij, waarop Eat & Train deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
– Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de bepalingen.
– Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
– Indien Eat & Train niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Eat & Train in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
– Eat & Train behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

– Alle offertes en aanbiedingen van Eat & Train zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij de offerte een andere termijn voor aanvaarding bevat.
– Eat & Train kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
– Eat & Train is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst.

Artikel 4, Contractduur, uitvoering overeenkomst en garanties

– De overeenkomst tussen Eat & Train en Wederpartij komt tot stand door inschrijving voor een programma of aanschaf van een dienst van Eat & Train en betaling van de daarmee gepaard gaande (1e) betaling(stermijn).
– De overeenkomst tussen Eat & Train en Wederpartij zijn persoonlijk en niet overdraagbaar
– Op inschrijvingen voor de online programma’s is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat Wederpartij tot 7 dagen na inschrijving zonder opgaaf van reden de inschrijving kan intrekken en recht heeft op teruggave van het reeds betaalde bedrag.
– Eat & Train zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Eat & Train neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de overeenkomst.
– Er geldt alleen een niet-goed-geld-terug garantie daar waar het expliciet op de verkooppagina van de website van Eat & Train aangegeven staat ten tijde van inschrijving voor een programma door Wederpartij. Indien het niet expliciet vermeld staat op de verkooppagina, geldt er geen niet-goed-geld terug garantie. Een eventuele garantie geldt voor de periode die expliciet vermeld staat op de verkooppagina van desbetreffend product of dienst.
– Eat & Train biedt diensten op het gebied van voeding, fitness en een gezonde leefstijl, op basis van eigen expertise en zal steeds met volle inzet en motivatie adviezen verstrekken die naar het beste eer en geweten op dat moment de beste kans van slagen voor Wederpartij vertegenwoordigen. Op Eat & Train rust nimmer een resultaatsverplichting.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

– Eat & Train is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Eat & Train ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; – door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Eat & Train kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

– Eat & Train behoudt zich deze bevoegdheid voor zonder enige verplichting haarzijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling in een dergelijk geval, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
– Voorts is Eat & Train bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Eat & Train kan worden gevergd.
– Indien de overeenkomst wordt ontbonden op basis van nalatigheid van de Wederpartij, dan zijn de vorderingen van Eat & Train op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Eat & Train de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
– Indien Eat & Train tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
– Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Eat & Train gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
– Eat & Train kan naar eigen inzicht en goeddunken de overeenkomst verbreken en deelname aan een programma limiteren, uitstellen of beëindigen zonder terugbetaling of kwijtschelding van nog te incasseren (maandelijkse) betalingen indien Wederpartij verstorend wordt of moeilijk om mee te werken, zich niet aan de richtlijnen van het programma houdt of deelname van andere deelnemers aan het programma verstoort of onveilig maakt.
– Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Eat & Train om andere redenen dan bij het voorgaande punt genoemd, zal Eat & Train de door Wederpartij reeds betaalde bedragen naar rato van de totale investering in het programma, terugbetalen.
– In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Eat & Train vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Eat & Train op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6: Overmacht

– Eat & Train is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

– Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Eat & Train geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Eat & Train niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Eat & Train of van derden daaronder begrepen.

– Eat & Train kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

– Voor zoveel Eat & Train ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Eat & Train recht op vergoeding naar rato van het totale bedrag van de overeenkomst. Indien Wederpartij op dat moment reeds meer heeft voldaan dan uiteindelijk op basis van het slechts gedeeltelijk geleverde is verschuldigd, is Eat & Train verplicht het door Wederpartij teveel betaalde bedrag terug te storten.

Artikel 7: Verhindering cliënt

Indien Gewichtsconsulent/Personal Trainer/Coach en Wederpartij een afspraak maken voor een consult, coachingsgesprek of training en cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, cq ingelogd te zijn via het afgesproken kanaal, dient Wederpartij de Gewichtsconsulent/Personal Trainer/Coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien Wederpartij binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Gewichtsconsulent/Personal Trainer/Coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de Gewichtsconsulent/Personal Trainer/Coach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Indien het consult, coachingsgesprek of de training buiten de schuld van Gewichtsconsulent/Personal Trainer/Coach  om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

 

Artikel 8: Betaling

– Betaling dient te geschieden direct bij aanschaf, inschrijving of bestelling via de website van Eat & Train. Indien er sprake is van een andere wijze van bestellen of inschrijven, dient betaling te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Eat & Train aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Eat & Train aangegeven. Alleen wanneer dit voor aanvang van de overeenkomst is afgesproken, kan er sprake zijn van periodiek factureren.
– Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Deelname van Wederpartij aan betreffende programma zal alsdan per direct stoppen. De Wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
– Eat & Train heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
– Het stopzetten van deelname door Wederpartij aan het programma waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, ontheft Wederpartij niet van het voldoen van de totaal verschuldigde som voor het volledige programma.
– De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Eat & Train verschuldigde.
– Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
– Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele eigendom

-Eat & Train behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Wederpartij.
– De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Eat & Train noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Wederpartij worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Eat & Train verstrekt zijn.
- Eat & Train heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
– De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Eat & Train veilig te stellen.

 

Artikel 10: Geheimhouding

– Vertrouwelijke informatie, of informatie die vertrouwelijk zou kunnen zijn, gedeeld door Eat & Train tijdens een training of consult, mag niet door Wederpartij worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor deze informatie verkregen is. Ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie geldt een geheimhoudingsplicht.
– Eat & Train gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie die Wederpartij verstrekt tijdens een direct, individueel en besloten contact. Informatie die door de Wederpartij en door andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld tijdens groepssessies en andere trainingen en/of consulten, kan worden verspreid onder alle deelnemers van een programma en kan worden toegevoegd aan producten die verkocht worden door Eat & Train, zodat nieuwe deelnemers kunnen leren van de beschikbaar gestelde informatie.
– Eat & Train verzoekt al haar deelnemers om vertrouwelijkheid in acht te nemen en de rechten en privacy van andere deelnemers niet te schenden. Eat & Train is echter niet aansprakelijk wanneer Wederpartij of andere deelnemers dit verzoek van Eat & Train niet respecteren.
– Wederpartij deelt vertrouwelijke informatie zoals beschreven in dit artikel niet met andere mensen en gebruikt het niet anders dan in een discussie met andere deelnemers aan het programma tijdens programma-sessies.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring

– Indien Eat & Train aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Eat & Train.
- Eat & Train is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die Wederpartij mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Eat & Train niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De Wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien Wederpartij gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien Wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient Wederpartij advies in te winnen bij een arts. Eat & Train behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling Wederpartij uit te sluiten van deelname aan een training.
- Wederpartij dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Eat & Train. Eat & Train verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
- Wederpartij verklaart nooit onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn gedurende een Personal Training-sessie.

– De adviezen van Eat & Train zijn naar hun aard resultaat gericht. Daarentegen kan Eat & Train nimmer aansprakelijk worden gehouden indien de beoogde resultaten niet worden behaald. Het behalen van resultaten is afhankelijk van de achtergrond, toewijding, verlangen, inzet en motivatie van Wederpartij. Eat & Train neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
– Eat & Train is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eat & Train is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
– Eat & Train is niet aansprakelijk voor schade geleden wanneer Eat & Train verwijst naar een derde partij of internetsite waar Eat & Train goede ervaringen mee heeft. Het is de plicht van de Wederpartij om te verifiëren of de dienstverlening, producten of te downloaden informatie en producten van dergelijke partijen veilig is.
– Eat & Train kan nimmer verantwoordelijk zijn voor schade die voortvloeit uit adviezen die door Eat & Train aan Wederpartij zijn verstrekt. Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem uitgevoerde activiteiten, keuzes en werkwijzen.
– Indien Eat & Train aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Eat & Train. Indien de verzekeraar van Eat & Train niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Eat & Train beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
– Eat & Train is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eat & Train aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Eat & Train toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Eat & Train is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Eat & Train kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
– De Wederpartij vrijwaart Eat & Train voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Eat & Train toerekenbaar is. Indien Eat & Train uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Eat & Train zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden
 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

– Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eat & Train partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
– De rechter in de vestigingsplaats van Eat & Train is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Eat & Train het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

B. Fitness reizen

 

 

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
– Eat & Train:
Geregistreerde naam van het bedrijf, gevestigd op Groen van Prinstererstraat 42-3, vertegenwoordigd door eigenaresse Laura Bleeker


– Reiziger:
Iedere natuurlijke persoon in opdracht van wie Eat & Train producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Eat & Train een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Eat & Train een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn

 

Artikel 2: Totstandkoming reisovereenkomst

- De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Eat & Train door de Reiziger. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst van het volledig ingevulde en door de Reiziger ondertekende aanmeldingsformulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop de persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

- Het aanbod van Eat & Train is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, toch uiterlijk binnen 8 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De Reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

- De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in andere publicaties die zijn geplaatst van Eat & Train. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden Eat & Train niet. Eat & Train kan niet verantwoordelijk worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven door middel van derden.

- Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk om af te wijken van de gepubliceerde reisaanbiedingen. In dat geval zullen de extra communicatiekosten en bijkomende boekingskosten in rekening worden gebracht. Bedoelde afwijkingen maken pas deel uit van de reisovereenkomst nadat deze schriftelijk door Eat & Train zijn bevestigd.

- Een derde die namens of ten behoeve van (een) ander(e) Reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde Reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere Reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. Leeftijd, handicap), bij de aanmelding kenbaar te maken.

- Indien de Reiziger bij het tot stand komen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot door Eat & Train te leveren diensten, kunnen hieraan ondanks eventuele vermelding, geen rechten worden ontleend.

1.7 De Reiziger gaat akkoord alle activiteiten tijdens het verblijf op eigen risico uit te voeren. De organisatie is niet aansprakelijk voor ongelukken of beschadigingen van voorwerpen tijdens een reis.


Artikel 2: Betaling 

- Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de Reiziger een aanbetaling van 10% te voldoen. Indien voor bepaalde reizen een minimum (aan)betaling wordt vereist, dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal Eat & Train dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden. Tegelijkertijd met de aanbetaling dient, voor zover van toepassing, de verschuldigde premie voor de annuleringskosten - verzekering te worden voldaan.

- Voor reizen dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis tot stand komt, moet de volledige reissom per ommegaande worden voldaan. Bij uitblijven van betaling houdt de reisorganisatie het recht om de reisovereenkomst te ontbinden.
- Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan op de website of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van Eat & Train. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

- Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Eat & Train. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de Reiziger van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de reissom zal worden verrekend met de annuleringsgelden, welke 15% van het totaal verschuldigd bedrag bedraagt.

 

Artikel 3: Reissom    

- De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen in de publicaties van Eat & Train zijn omschreven.

- De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Eat & Train bekend waren op het moment van het in druk geven van de publicatie. Eat & Train behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot zes weken voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan Eat & Train tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. Bij een verhoging van de reissom zal Eat & Train steeds aangeven op welke wijze deze verhoging is berekend.

- De Reiziger mag de in het vorige lid genoemde verhoging afwijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de Reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Eat & Train het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de Reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Pas dan heeft de Reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.


 
Artikel 4: Reisduur en reisprogramma 

- De in de publicatie van Eat & Train vermelde reisduur staat aangegeven in hele uren. De Reiziger zelf is verantwoordelijk voor het reizen naar de locatie, als niet anders vermeld. Voor de keuzes betreffend het middel van vervoer van de Reiziger kan de organisator niet aansprakelijk gesteld worden. De kosten voor het vervoer vanuit en naar het vliegveld zijn voor de Reiziger, als niet anders vermeld.

- Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de data van vertrek, aankomst of reisduur. Hiervoor kan de organisator niet aansprakelijk gesteld worden. Gemiste dagen door dit soort wijzingen worden niet gerestitueerd door de organisator. Het wordt aangeraden om een reisverzekering aan te schaffen om hoge kosten bij wijzingen door vluchtmaatschappijen en andere te vermijden.


 
Artikel 5: Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten 

- De Reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. Wereldpaspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door Eat & Train verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.

- Eat & Train is niet aansprakelijk in geval de Reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
- Eat & Train is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.


 

Artikel 6: Wijzigingen door de Reiziger 

- De Reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, kan de reisovereenkomst tot 21 dagen voor vertrek voor pakketreizen gewijzigd worden.
- Naast de standaard wijzigingskosten van 50€ wordt tevens het eventuele tariefverschil in rekening gebracht. Naamwijzingen zijn mogelijk tot 3 dagen voor de reis indien:

a. dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden
b. dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door Eat & Train verstrekte informatie en de algemene voorwaarden.
c. dat het verzoek uiterlijk 3 dagen voor het vertrek wordt ingediend.

 

Artikel 7: Annulering door de Reiziger   

- Annulering van de reisovereenkomst door de Reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de Reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 
a. Tot 56 dagen voor vertrek: de gehanteerde (aan)betaling op uw boeking.
b. Van 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 30% van de reissom; 
c. Van 27 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 50% van de reissom; 
d. Van 13 dagen tot het dag van vertrek: 75% van de reissom


 
Artikel 8: Wijzigingen door Eat & Train 
- De lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen die Eat & Train aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Veranderingen in reisschema's ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. Eat & Train verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de Reiziger zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. Eat & Train is in dat geval verplicht het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Eat & Train en de Reiziger ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken, die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.

- De in artikel 8.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van art. 505 BW (Boek 7). De Reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de Reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens Eat & Train hebben.

- Eat & Train heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaald gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de Reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij Eat & Train binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

- Alle in artikel 8 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de Reiziger onverwijld worden meegedeeld.

- Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de Reiziger, zal Eat & Train ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. In geval het voor Eat & Train onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de Reiziger om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal Eat & Train er voor zorg dragen dat de Reiziger terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.
 
Artikel 9: Opzegging door Eat & Train 
- Eat & Train kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de Reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Eat & Train aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De Reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

- Eat & Train heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval: 
a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan; 
b. in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

 
Artikel 10: Aansprakelijkheid van Eat & Train 
- Met inachtneming van het elders in dit artikel bepaalde is Eat & Train aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden mede verstaan de verwachtingen die de Reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van Eat & Train, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van Eat & Train meebrengen.

- Eat & Train is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 
a. Tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de Reiziger; 
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; 
c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Eat & Train en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Eat & Train kunnen worden toegerekend.

10.3 Voor zover elders in deze voorwaarden niet anders bepaald aanvaardt Eat & Train geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking plegen te verschaffen tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Eat & Train.

10.4 In geval Eat & Train aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de Reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

10.5 De aansprakelijkheid van Eat & Train is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de Reiziger, steeds beperkt tot driemaal de reissom.

10.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Eat & Train gelden ook ten behoeve van werknemers van Eat & Train, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
 
Artikel 11: Verplichtingen van de Reiziger 
- De Reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van Eat & Train c.q. reisleider op te volgen. De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

- Indien de Reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door Eat & Train c.q. de reisleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last aan de Reiziger kunnen worden toegerekend zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening komen.

- De Reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of bij de plaatselijke agent van Eat & Train, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de Reiziger tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de Reiziger. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.

- De verplichting van Eat & Train om de in nood verkerende Reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S-centrale. De Reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen en bagageverzekeringen. De Reiziger dient Eat & Train te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de Reiziger geen adequate reis- ongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.
 
Artikel 12: Klachten 
- Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Eat & Train en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de Reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed indienen. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.

- Een klacht die niet op bevredigende wijze wordt opgelost kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk worden voorgelegd. Als een klacht niet binnen drie maanden na het indienen bij het bestuur is opgelost of als de Reiziger niet akkoord gaat met het advies van het bestuur, dan kan de Reiziger zich desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van de reis (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter van de rechtbank in de vestigingsplaats van Eat & Train.

- De Reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in lid 12.2 vermelde adviesprocedure kan zich desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van de reis (of de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum) wenden tot de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Eat & Train.

- Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.